aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Svinndalveien 5!

SVINNDAL Svinndalveien 5

Kombinasjonseiendom. Næringslokaler/Bussgarasjer/Verksted/6 leiligheter. Svinndalveien 5

 • kr 13 850 000
 • BRA 553 m²
 • Prisantydningkr 13 850 000
 • BRAP-rom 1 041 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 13 850 000
 • ObjektstypeForretningseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 949
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse. Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema

Meld deg på visning!

Påmelding
Hovedbygget inneholder 6 leiligheter. I tillegg uthus med boder og bussgarasje inkludert lager. Gjennomgående normal standard med forløpende påkostninger og vedlikehold.

Svinndalveien 5, Viken

 • BRA
  1041m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Sentralt plassert i Svinndal sentrum - med bl.a. skole og barnehage, matvarebutikk, off. transport m.m. rett i nærheten. Sentralt og samtidig med meget god eksponering til fylkesveien som går inntil.

  Adkomst
  Direkte fra fylkesvei, Svinndalveien.

  Konstruksjon
  Hovedbygg: Bygget er oppført med støpt plate på mark med en mindre kjellerdel. Første etasje er oppført med murte betongspareblokker og over dette et støpt dekke. Andreetasje er med bindingsverk som er utvendig kledd med stående trekledning. Saltak som er tekket med betongtakstein. Uthus: Bygget er enkelt fundamentert med betongringmur direkte på grunn og enkelte støpte gulvflater. Vegger i bindingsverk som er kledd med trepanel utvendig. Enkelt saltak som er tekket med stålplater. Bussgarasje med tilbygget garasje / lager: Støpt ringmur med plate på mark. Vegger utført med pussede betong / leca blokker. Saltak og pulttak tekket med stålplater. Tilbygget del er utført med støpt ringmur med tilhørende plate på mark. Bærende konstruksjoner i betong tekket med betongelementer med frilagt singel. Flatt betongtak utført med elementer. Opplysninger om byggemåte er hentet fra vedlagte rapport.

  Innhold
  Hovedbygget inneholder 6 leiligheter. I tillegg uthus med boder og bussgarasje inkludert lager.

  Standard
  Gjennomgående normal standard med forløpende påkostninger og vedlikehold.

  Eeindommens potensiale
  Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Plan- og bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc.

  Tekniske installasjoner
  Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.

  Parkering
  Meget godt om parkering på tomten.

  Diverse
  Det er selskapet Norheim eiendom AS som selges. Overføring av aksjer/selskapet vil bli håndtert av ekstern advokat/regnskapsfører på oppdrag av selger Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Beskrivelse av tomt
  Opparbeidet med gårdsplass og p-områder. Tomten grenser mot kulturminne - enkeltminne: Svinndal miljøgate.

 • Oppvarming
  Strøm

  Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

 • Info leieavtaler
  Eiendommen er på nåværende tidspunkt fullt utleid. Ta kontakt for å få kopi av leiekontrakter. Totale leieinntekter per mnd er pt: kr 86 439 Kr 1 037 268 for 12 mnd ink mva. Ta kontakt for kopi av leiekontrakter / leietageroversikt. Det gjøres oppmerksom på at det er ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3018/105/13: 23.06.1947 - Dokumentnr: 1615 - Bestemmelse om gjerde 03.10.1984 - Dokumentnr: 9005 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
  Bestemmelse om bebyggelse
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:0137 Gnr:105 Bnr:28
  09.01.1992 - Dokumentnr: 242 - Erklæring/avtale Bestemmelse om erverv av grunn til
  gang- og sykkelvei
  Rettighetshaver: Våler kommune
  Med flere bestemmelser
  14.05.2014 - Dokumentnr: 385942 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Hafslund Nett Øst AS
  Org.nr: 979 904 371
  Avtale om rettigheter og plikter ved bygging,drift og vedlikehold av frittstående nettstasjon
  07.03.1947 - Dokumentnr: 643 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3018 Gnr:105 Bnr:2
  02.09.1997 - Dokumentnr: 6752 - Grensejustering Overført fra: Knr:0137 Gnr:105 Bnr:28
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.09.1997 - Dokumentnr: 6752 - Målebrev Overført fra: Knr:0137 Gnr:105 Bnr:28
  02.11.2001 - Dokumentnr: 10225 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:0137 Gnr:105 Bnr:28
  08.01.2002 - Dokumentnr: 134 - Grensejustering Endsidig overføring av 78 m2 til RV 115.
  08.01.2002 - Dokumentnr: 134 - Målebrev 01.01.2020 - Dokumentnr: 34867 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0137 Gnr:105 Bnr:13
  23.06.1947 - Dokumentnr: 1615 - Bestemmelse om vannrett Rettighet hefter i: Knr:3018 Gnr:105 Bnr:2
  Med flere bestemmelser


  Vei, vann og avløp
  Våler kommune opplyser at eiendommen har offentlig avløp. Privat vann. Det er vannmåler. Eiendommen ligger til fylkesvei.

  Regulerings- og arealplanner
  Våler kommune opplyser at eiendommen følger kommuneplan Våler 2011-2023. Kommuneplan under arbeid er Kommuneplanens arealdel 2021-2033. Tilliggende plan er reguleringsplan G/S-veg Fosseberget-Fjellveien. (gjelder vei forbi eiendommen)

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

 • Lovanvendelse
  Følgende forutsetninger legges til grunn for bud: Eiendommen og dens tilbehør selges "as is". Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7, §4-4, §6-2, §6-4, §6-5, §6-7 til §6-10, og kap. 7 og 8-8 fravikes da overdragelsen gjelder salg av selskap/næringseiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Reklamasjonstiden er derfor begrenset til 3 mnd etter overtagelsen. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser når det gjelder kjøpers reklamasjonstid. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd/reklamasjoner som medfølger tap mindre en kr. 1 promille og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger kr. 1%. Vi opplyser om at selger besitter permer med dokumentasjon knyttet til eiendommen. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Salgsprospektet er således ikke ment å gi uttømmende og fullstendig informasjon. Selger gir ingen garantier knyttet til forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse, eller grunnforholdene i sin alminnelighet som kan ha praktiske eller økonomiske konsekvenser for kjøper.

  Budgivning
  Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtakelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtakelse. Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Vedlegg til salgsoppgave
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: - Rapport fra Multiconsult - Kjøpekontrakt - Kommunale opplysninger - Leietageroversikt / leiekontrakter

  Vedlegg til kjøpekontrakt
  Følgende dokumenter følger som vedlegg til salgsoppgaven: - Rapport fra Multiconsult - Kjøpekontrakt - Kommunale opplysninger - Leietageroversikt / leiekontrakter

Dokumenter

Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev