aktiv-eiendomsmegling
Rislia tomteområde

Fannrem Rislia tomteområde

Velkommen til Rislia: 30 boligtomter i flotte omgivelser og Knyken som en av sine nærmeste naboer. Flott utsikt.

 • 400 000
 • PRISANTYDNING400 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER400 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  400 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Rislia tomteområde

Rislia tomteområde, Trøndelag

 • Rislia er et tomteområde med enebolig-/småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse.
  I første omgang legges 30 boligtomter ut for salg.

  Tomteområdet ligger ca. 4 km fra Fannrem sentrum. Like ved eiendommen ligger Knyken skisenter. Her kan man bo i naturskjønne omgivelser, men likevel bare en kort kjøretur ned til Fannrem. Det går skoleskyss til Grøtte skole. Her er 1-10-skole. Videregående skole er på Follo (Orkdal Videregående), som ligger mellom Orkanger og Fannrem.

  Det har blitt etablert ny adkomstvei inn til boligfeltet, noe som gir en bedre adkomst enn tidligere.

  Området passer ypperlig for barnefamilier og for de som vil bygge og bo utenfor sentrumskjernen.

  Tomtene får størrelse fra ca. 500 kvm til ca. 1700 kvm. Priser fra kr 400 000,-.
  Omkostninger og tilkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

  Tomtepriser:
  1. kr 491 200,- (ca. 614 kvm)
  2. kr 488 800,- (ca. 611 kvm)
  3. kr 482 400,- (ca. 603 kvm)
  4. kr 480 000,- (ca. 600 kvm)
  5. kr 465 600,- (ca. 582 kvm)
  6. kr 460 800,- (ca. 576 kvm)
  7. kr 400 000,- (ca. 500 kvm)
  8. kr 728 450,- (ca. 857 kvm)
  9. kr 459 000,- (ca. 540 kvm)
  10. kr 558 450,- (ca. 657 kvm)
  11. kr 574 600,- (ca. 676 kvm)
  12. kr 564 400,- (ca. 664 kvm)
  13. kr 552 500,- (ca. 650 kvm)
  14. kr 575 450,- (ca. 677 kvm)
  15. kr 564 400,- (ca. 664 kvm)
  16. kr 583 950,- (ca. 687 kvm)
  17. (ca. 785 kvm) - SOLGT
  18. kr 690 300,- (ca. 767 kvm)
  19. (ca. 889 kvm) - SOLGT
  20. kr 635 400,- (ca. 706 kvm)
  21. kr 630 000,- (ca. 700 kvm)
  22. kr 605 700,- (ca. 673 kvm)
  23. kr 617 400,- (ca. 686 kvm)
  24. kr 720 000,- (ca. 800 kvm)
  25. kr 888 300,- (ca. 987 kvm)
  26. kr 1 059 300,- (ca. 1177 kvm)
  27. kr 1 194 150,- (ca. 1257 kvm)
  28. kr 962 350,- (ca. 1013 kvm)
  29. kr 1 530 000,- (ca. 1700 kvm)
  30. kr 1 045 000,- (ca. 1100 kvm)
 • Rislia ligger ca. 9 km fra Orkanger og ca. 4 km fra Fannrem sentrum. Like ved eiendommen har man Knyken skisenter som består av hoppbakker, alpinanlegg, langrennsstadion, skiskytteranlegg, lysløype og turløyper.

  Skolekrets er Grøtte på Fannrem.

  Fannrem er sentralt i nedre del av Orkland kommune, kun 5 km. fra Orkanger, hvor man har et bredt spekter av aktiviteter og tilbud. På Fannrem har man barnehager, skoler, bussforbindelser, legekontor, butikk, restaurant m.m.

  Grøtte skole er en 1-10-skole. Barneskolen ble ferdig i februar 2012, og ungdomsskolen i august 2013.

  I Orkland kommune er det i ca. 18 000 innbyggere, hvorav det er flest innbyggere i tidligere Orkdal kommune bor i området Orkanger-Evjen-Fannrem. Orkanger og Fannrem er tilnærmet sammenbygd med Evjen mellom. Ca. 7 km fra Fannrem har man et flott vintersportsanlegg, Knyken, med hoppbakker, alpinanlegg, langrennsstadion, skiskytteranlegg, lysløype og turløyper. På Fannremsmoen er det fotballstadion. Tar man turen til Orkanger, har man klatrehall/idrettshall, badeland, kino, to større kjøpesenter, kommunesenter og tilgang til Orkdalsfjorden m.m. Orkla, som er et eldorado for laksefiskere, renner gjennom kommunen. Ellers har man mange turmål like i nærheten.
 • Se kart.
 • Se beskrivelse av tomtestørrelse og pris under punkt "beskrivelse av prosjektet".
 • Tomtene er ikke fradelt og oppmålt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse, og ev. avvik aksepteres av kjøper.

  Det gjøres oppmerksom på at arealet er oppgitt som ca. areal, endelig areal fastsettes ved oppmåling fra Orkland kommune.

  Vei, vann, avløp og strøm vil bli opparbeidet til tomtegrense.

  Kjøpere må akseptere at Nettselskapets K-kasser, fordelingskasser og eventuelt gatelys kan plasseres på enkelte av tomtene.

  Boligtomter fra ca. 500 kvm til ca. 1700 kvm. Tomtene varierer fra forholdsvis flat til skrånende. Tomtene leveres som byggeklare tomter. Det gjøres oppmerksom på at arealet er oppgitt som ca. areal, endelig areal fastsettes ved oppmåling fra Orkland kommune. Tomtene kan bebygges ihht. reguleringsplan med bestemmelse. Vei, vann, avløp og strøm vil bli opparbeidet til tomtegrense, for øvrig selges tomtene slik de fremstår uten ytterligere opparbeidelse. Kjøpere må akseptere at Nettselskapets K-kasser, fordelingskasser og eventuelt gatelys kan plasseres på enkelte av tomtene.

  All risiko mht. hva som måtte befinne seg i tomtegrunn bæres av kjøper. Tomtene selges i "den stand den var ihht. Avhendingsloven § 3-9. Det må søkes om bygging på ordinært grunnlag i forbindelse med byggesøknad.
 • Dokumentavgift til Staten: 2,5% av tomteverdi. (Ta kontakt med megler ved spørsmål om dokumentavgift - vil variere etter kjøpspris).
  Gebyr for tinglysning av skjøte - f.t. kr. 585,-
  Gebyr for tinglysning av pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelt lån - f.t. kr. 585,- pr. obligasjon.
  Fradelingskostnader/oppretting av eiendom: Tomt 0-500 kvm: kr 17 200,- Tomt 501-2000 kvm: 21 300,-
  Startkapital veforening kr. 5000,-
  Stiftelsesomkostninger velforening kr. 1000,-
 • Det må ved bygging betales kommunale avgifter iht. kommunens satser. Det betales i tillegg for renovasjon til ReMidt.
 • Det er pt. ikke eiendomsskatt i Orkland kommune.
 • Selger opplyser at det skal etableres velforening. I kjøpsomkostningene tilkommer kr 5000,- pr. tomt. Det er tomtekjøperne som er ansvarlig for
  drift av velforeningen, og etablering av styre. Kostnadene ved forvaltning av fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Vei, vann, avløp, strøm og fiber vil bli opparbeidet til tomtegrense, for øvrig selges tomtene slik de fremstår uten ytterligere opparbeidelse.

  Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter for å koble seg til kommunalt nett fra tomt, samt utgifter for opparbeidelse av tomten må dekkes av kjøper.

  Tilknytningsgebyr for vann blir kr 7.500,-.
  Tilknytningsgebyr for avløp blir kr 20.000,-.
  Gebyrene er opplyst for 2021. Kan bli endrede gebyr senere.

  Veger opparbeides med fast dekke iht. reguleringsplan. Selger er i dialog med kommunen om utbyggingsavtale gatelys. Selger opplyser at det er kommunen som skal drifte disse. Selger er i dialog med kommunen om utbygging av ny adkomsetvei til Rislia. Det er planlagt at kommunen skal ta over og drifte/vedlikeholde veiene.

  Selger kan forandre tomtene før overtagelse, være seg fyllinger og uttak av masse.

  Selger er i dialog med kommunen om utbyggingsavtale gatelys. Selger opplyser at det er kommunen som skal drifte disse. Selger er i dialog med kommunen om utbygging av ny adkomstvei til Rislia.

  Vannforsyning bygges ut etter kommunale retningslinjer og standarder. Det legges fram stikkledninger inn til hver enkelt tomt (til tomtegrense).
  Spillvannsanlegget (kloakk) bygges ut etter kommunale retningslinjer. Det legges fram stikkledninger for spillvann til hver enkelt tomt.

  Overvannsledninger, kummer og sluk bygges ut for å ivareta avrenning fra veger mm.

  Opparbeidelse av avkjørsler, forlengelse av stikkledninger for vann og avløp fra tomtegrense og inn til bebyggelse/hus må bekostes av tomtekjøper.

  Orkland kommune har drifts- og vedlikeholdsansvaret for hovedledninger for vann og avløp i feltet. Stikkledninger må driftes og vedlikeholdes av tomteeierne.

  Tomtekjøpere gjøres oppmerksom på at det ifm bygging av vei vil forekomme skjæringer og fyllinger på tomtene.
 • 2018/1723235-1/200 Bestemmelse om kloakkledning
  21.12.2018 21:00
  Rettighetshaver:ORKLAND KOMMUNE
  Org.nr: 921233418
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om ryddebelte

  Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Rislia boligfelt ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og hensynssoner. Området omfattes av reguleringsplan for Rislia Boligområde, med planid: 1638_2012011, sist vedtatt endret 31.10.2012.

  Reguleringsbestemmelsene omfatter blant annet:
  §1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

  §1.2 BF 1 til BF 9 - 9 felt med frittliggende småhusbebyggelse :
  1.2.1 Bolighus med eventuelle garasjer og biloppstillinger, skal ikke overstige BYA 35% som beregnet del av områdets netto areal.
  1.2.2 Bygningers høyde må ikke overstige 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng til møne/ øverste.
  1.2.3 Bebyggelse kan oppføres i inntil 3 etasjer + eventuellt kjeller.
  1.2.4 Bygningene skal gis et moderne uttrykk, men skal utformes slik at stedet framstår med et godt, enhetlig preg når det gjelder volumer, materialbruk og farger.
  1.2.5 Bygningene kan ha flatt tak, saltak eller pulttak.
  1.2.6 Det åpnes for maks 2 boenheter pr. boligbygg. Dvs, hoveddel + 1 stk. hybelenhet.
  1.2.7 Garasjer kan oppføres frittstående i en etasje eller bygget inntil boligen. Plassering av garasje skal være vist på stuasjonsplan / utomhusplan som følger søknad om byggearbied for boligen, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. Det skal avsettes 1,0 parkeringsplass pr. boenhet i egen garasje, samt minimum en ekstra parkeringsplass foran garasje.
  1.2.8 Kommunen kan tillate at garasjebygg plasseres nærmere tomtegrense enn 4 meter forutsatt at branntekniske tiltak gjennomføres og at innhentes erklæring fra naboeiendommer.

  §1.4 Felles lekeplass - LEK1 og LEK2 :
  1.4.1 Det er avsatt to stk felles lekeområder som skal opparbeides med plen og plass for installasjon av lekeapparater.

  §2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

  2.0.1 Veger, fortau, holdeplasser og leskur skal planlegges iht retningslinjer fra Statens Vegvesen samt Orkdal kommune for holdeplass til skolebuss og lokalbusser.

  Det gjøres oppmerksom på at VA-anlegg vil gå mellom tomt 13 og 14 samt mellom tomt 23 og 24. Dette vil kun innebære noen begrensninger mtp. bebyggelse pga. byggegrense. Byggegrense mot VA-anlegg er iht. kommuneplan minimum 3 meter.

  Det gjøres oppmerksom på at område P11 og P12 i reguleringsplan for Rislia Boligområde er innenfor Faresone Høyspenningsanlegg.

  Utover dette vises det til vedlagt reguleringsplan m/bestemmelser.
 • Tomtene er ubebygd, blir mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet
 • Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende: Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Andre forutsetninger, som aksepteres av kjøper:

  • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte tomter, beholde tomter.
  • Selger kan selv velge å gi vederlagsfri tilleggsytelse til enkelte kjøpere - uten at dette gir tilsvarende rett til andre kjøpere.
  • Eventuell økning i offentlige skatter og avgifter, herunder evt. økning av mva., tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, ansees som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader (eksempelvis rundskriv fra Finanstilsynet etc.). Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.
  • Selger forbeholder seg retten / kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer og rettigheter som selger finner nødvendig eller er påkrevd av offentlig myndighet. Se forøvrig punkt vedr. grunnboksopplysninger.
  • Selger forbeholder seg retten til å kunne selge hele eller deler av utbyggingsområdet/delfelt til annen utbygger/selger. Dersom enkeltboliger er solgt, vil kjøpekontrakten mellom selger og kjøper transporteres til ny selger/utbygger.
  • Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil/skrivefeil i prisliste/prospekt.
  Det tas forbehold om at illustrasjoner brukt i markedsføring ("påmontert" områdekart i bilder, tomtenummer satt inn i bilder, etc) kan ha detaljer og eller være plassert på en slik måte at det ikke stemmer helt overens med planmateriale, kart, etc.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Rislia Utvikling AS Stenseth
Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev