aktiv-eiendomsmegling
Rislia tomteområde
Rislia tomteområde

FANNREM Rislia tomteområde

Velkommen til Rislia: 30 boligtomter i flotte omgivelser og Knyken som en av sine nærmeste naboer. Flott utsikt.

 • kr 440 000 - 1 683 000
 • Priser fra og tilkr 440 000 - 1 683 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 440 000 - 1 683 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 70 467
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 440 000 - 1 683 000
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt500 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 196 BNR. 44
 • Informasjon om meglerforetaketOrkla Eiendomsmegling AS Orkdalsveien 93 7300 Orkanger
 • OppdragsansvarligAnders Skjetne Rygg
 • Oppdragsnummer1702235001
 • Dokumentavgift til Staten: 2,5% av tomteverdi. (Ta kontakt med megler ved spørsmål om dokumentavgift - vil variere etter kjøpspris). Gebyr for tinglysning av skjøte - f.t. kr. 585,- Gebyr for tinglysning av pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelt lån - f.t. kr. 585,- pr. obligasjon. Fradelingskostnader/oppretting av eiendom: Tomt 0-500 kvm: kr 17 200,- Tomt 501-2000 kvm: 21 900,- + tinglysingsgebyr kr 540,-. Startkapital veforening kr. 5000,- Stiftelsesomkostninger velforening kr. 1000,-

Meld deg på visning!

Påmelding
Rislia tomteområde

Rislia tomteområde, Trøndelag

 • Om prosjektet
  Rislia er et tomteområde med enebolig-/småhusbebyggelse og konsentrert bebyggelse. I første omgang legges 30 boligtomter ut for salg. Tomteområdet ligger ca. 4 km fra Fannrem sentrum. Like ved eiendommen ligger Knyken skisenter. Her kan man bo i naturskjønne omgivelser, men likevel bare en kort kjøretur ned til Fannrem. Det går skoleskyss til Grøtte skole. Her er 1-10-skole. Videregående skole er på Follo (Orkdal Videregående), som ligger mellom Orkanger og Fannrem. Det har blitt etablert ny adkomstvei inn til boligfeltet, noe som gir en bedre adkomst enn tidligere. Området passer ypperlig for barnefamilier og for de som vil bygge og bo utenfor sentrumskjernen. Tomtene får størrelse fra ca. 500 kvm til ca. 1700 kvm. Priser fra kr 440 000,-. Omkostninger og tilkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg. Tomtepriser: 1. SOLGT (ca. 614 kvm) 2. kr 537 680,- (ca. 611 kvm) 3. kr 530 640,- (ca. 603 kvm) 4. kr 528 000,- (ca. 600 kvm) 5. kr 512 160,- (ca. 582 kvm) 6. kr 506 880,- (ca. 576 kvm) 7. kr 440 000,- (ca. 500 kvm) 8. kr 801 295,- (ca. 857 kvm) 9. kr 504 900,- (ca. 540 kvm) 10. kr 614 295,- (ca. 657 kvm) 11. kr 632 060,- (ca. 676 kvm) 12. kr 620 840,- (ca. 664 kvm) 13. kr 607 750,- (ca. 650 kvm) 14. kr 632 995,- (ca. 677 kvm) 15. kr 620 840,- (ca. 664 kvm) 16. kr 642 345,- (ca. 687 kvm) 17. SOLGT (ca. 785 kvm) 18. kr 759 330,- (ca. 767 kvm) 19. SOLGT (ca. 889 kvm) 20. kr 698 940,- (ca. 706 kvm) 21. kr 693 000,- (ca. 700 kvm) 22. kr 666 270,- (ca. 673 kvm) 23. kr 679 140,- (ca. 686 kvm) 24. kr 792 000,- (ca. 800 kvm) 25. kr 977 130,- (ca. 987 kvm) 26. kr 1 165 230,- (ca. 1177 kvm) 27. kr 1 313 565,- (ca. 1257 kvm) 28. kr 1 058 585,- (ca. 1013 kvm) 29. kr 1 683 000,- (ca. 1700 kvm) 30. SOLGT (ca. 1100 kvm)

  Priser fra og til
  kr 440000 - 1683000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 70467

  Tomteareal
  500m²

 • Info om eiendomsskatt
  Det er pt. ikke eiendomsskatt i Orkland kommune.

  Info om formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

  Velforening
  Selger opplyser at det skal etableres velforening. I kjøpsomkostningene tilkommer kr 5000,- pr. tomt. Det er tomtekjøperne som er ansvarlig for drift av velforeningen, og etablering av styre. Kostnadene ved forvaltning av fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5059/196/44: 21.12.2018 - Dokumentnr: 1723235 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Orkland Kommune
  Org.nr: 921 233 418
  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
  Bestemmelse om ryddebelte
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.11.2007 - Dokumentnr: 986242 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1638 Gnr:196 Bnr:4
  18.08.2015 - Dokumentnr: 744740 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5059 Gnr:196 Bnr:49
  01.01.2018 - Dokumentnr: 238059 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1638 Gnr:196 Bnr:44
  01.01.2020 - Dokumentnr: 725095 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5024 Gnr:196 Bnr:44
  31.10.2022 - Dokumentnr: 1229621 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5059 Gnr:196 Bnr:53
  Elektronisk innsendt
  31.10.2022 - Dokumentnr: 1229632 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet:
  Knr:5059 Gnr:196 Bnr:52
  Elektronisk innsendt


  Vann, vei og avløp
  Vei, vann, avløp, strøm og fiber er opparbeidet til tomtegrense, for øvrig selges tomtene slik de fremstår uten ytterligere opparbeidelse. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter for å koble seg til kommunalt nett fra tomt, samt utgifter for opparbeidelse av tomten må dekkes av kjøper. Tilknytningsgebyr for vann blir kr 7.500, - Tilknytningsgebyr for avløp blir kr 20.000, - Gebyrene er opplyst for 2023. Kan bli endrede gebyr senere. https://www.orkland.kommune.no/ vann og avloep.524334.no.html Gatebelysning er etablert i feltet og kjøreveger blir opparbeidet med fast dekke. Selger er i dialog med kommunen om utbyggingsavtale og eventuelt overtakelse av infrastruktur. Opparbeidelse av avkjørsler, forlengelse av stikkledninger for vann og avløp fra tomtegrense og inn til bebyggelse/hus må bekostes av tomtekjøper. Orkland kommune har drifts og vedlikeholdsansvaret for hovedledninger for vann og avløp i feltet. Stikkledninger må driftes og vedlikeholdes av tomteeierne.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Rislia boligfelt ligger i et område regulert til bebyggelse og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og hensynssoner. Området omfattes av reguleringsplan for Rislia Boligområde, med planid: 1638_2012011, sist vedtatt endret 31.10.2012. Reguleringsbestemmelsene omfatter blant annet: §1 BEBYGGELSE OG ANLEGG §1.2 BF 1 til BF 9 - 9 felt med frittliggende småhusbebyggelse : 1.2.1 Bolighus med eventuelle garasjer og biloppstillinger, skal ikke overstige BYA 35% som beregnet del av områdets netto areal. 1.2.2 Bygningers høyde må ikke overstige 9 m fra gjennomsnittlig planert terreng til møne/ øverste. 1.2.3 Bebyggelse kan oppføres i inntil 3 etasjer + eventuellt kjeller. 1.2.4 Bygningene skal gis et moderne uttrykk, men skal utformes slik at stedet framstår med et godt, enhetlig preg når det gjelder volumer, materialbruk og farger. 1.2.5 Bygningene kan ha flatt tak, saltak eller pulttak. 1.2.6 Det åpnes for maks 2 boenheter pr. boligbygg. Dvs, hoveddel + 1 stk. hybelenhet. 1.2.7 Garasjer kan oppføres frittstående i en etasje eller bygget inntil boligen. Plassering av garasje skal være vist på stuasjonsplan / utomhusplan som følger søknad om byggearbied for boligen, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette. Det skal avsettes 1,0 parkeringsplass pr. boenhet i egen garasje, samt minimum en ekstra parkeringsplass foran garasje. 1.2.8 Kommunen kan tillate at garasjebygg plasseres nærmere tomtegrense enn 4 meter forutsatt at branntekniske tiltak gjennomføres og at innhentes erklæring fra naboeiendommer. §1.4 Felles lekeplass - LEK1 og LEK2 : 1.4.1 Det er avsatt to stk felles lekeområder som skal opparbeides med plen og plass for installasjon av lekeapparater. §2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 2.0.1 Veger, fortau, holdeplasser og leskur skal planlegges iht retningslinjer fra Statens Vegvesen samt Orkdal kommune for holdeplass til skolebuss og lokalbusser. Det gjøres oppmerksom på at VA-anlegg vil gå mellom tomt 13 og 14 samt mellom tomt 23 og 24. Dette vil kun innebære noen begrensninger mtp. bebyggelse pga. byggegrense. Byggegrense mot VA-anlegg er iht. kommuneplan minimum 3 meter. Det gjøres oppmerksom på at område P11 og P12 i reguleringsplan for Rislia Boligområde er innenfor Faresone Høyspenningsanlegg. Utover dette vises det til vedlagt reguleringsplan m/bestemmelser.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Viktig informasjon
  Tomtene er ikke fradelt og oppmålt. Det tas derfor forbehold om tomtestørrelse, og ev. avvik aksepteres av kjøper. Det gjøres oppmerksom på at arealet er oppgitt som ca. areal, endelig areal fastsettes ved oppmåling fra Orkland kommune. Vei, vann, avløp og strøm vil bli opparbeidet til tomtegrense. Kjøpere må akseptere at Nettselskapets K-kasser, fordelingskasser og eventuelt gatelys kan plasseres på enkelte av tomtene. Boligtomter fra ca. 500 kvm til ca. 1700 kvm. Tomtene varierer fra forholdsvis flat til skrånende. Tomtene leveres som byggeklare tomter. Det gjøres oppmerksom på at arealet er oppgitt som ca. areal, endelig areal fastsettes ved oppmåling fra Orkland kommune. Tomtene kan bebygges ihht. reguleringsplan med bestemmelse. Vei, vann, avløp og strøm vil bli opparbeidet til tomtegrense, for øvrig selges tomtene slik de fremstår uten ytterligere opparbeidelse. Kjøpere må akseptere at Nettselskapets K-kasser, fordelingskasser og eventuelt gatelys kan plasseres på enkelte av tomtene. All risiko mht. hva som måtte befinne seg i tomtegrunn bæres av kjøper. Tomtene selges i "den stand den var ihht. Avhendingsloven § 3-9. Det må søkes om bygging på ordinært grunnlag i forbindelse med byggesøknad. Tomtene er ubebygd, blir mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Anders Skjetne Rygg

Megler

Anders Skjetne Rygg

91 75 88 29

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev