aktiv-eiendomsmegling
3881863_1-bpzehb1.jpg
3881863_1-bpzehb1.jpg

FITJAR Kuarvågen - naust

Kuarvågen, Koløyo: 11 naust for sal, 3 er ferdigstilt og 8 naust under oppføring. Fast båtplass og roleg hamn

 • kr 0 - 0
 • BRA 32 m²
 • Priser fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 0 - 0
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt49 m²
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 52 BNR. 118
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling avdeling Stord Hamnegata 2 5411 Stord
 • OppdragsansvarligElisabeth Nonås Fylkesnes
 • Oppdragsnummer1504230061
 • Kjøpesum kr. 980.000,- Tinglysningsgebyr: kr. 585,- Tingslyning av pant. kr. 585,- Grunnboksutskrift: kr. 172,- Dokumentavgift: kr. 21.250,- Totalt omkostninger 22.592,- Totalt: 1.002.592,-,- Dokumentavgift bereknest av andel tomteverdi. Me gjer oppmerksam på at det er tomta sin verdi på tinglysingstidspunktet som vert lagt til grunn for avgiftsberekningen. Opplyst dokumentavgift er berekna ut frå dagens antatt tomteverdi. Justering av dokumentavgifta kan forkomme og det er kjøpar som ev. er ansvarlig for mellomlegget. Det tas forbehold om endringar i offentlige avgifter og gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om naust ved sjøen? Eit naust der ein kan dyrka hobbyar som fisking, båt eller kajakkpadling, eller bare samla vener og familie til hyggelege stunder ved sjøen? Velkomen til Kuarvågen i Koløyholmen! Kuarvågen er eit utbyggingsområde som skal utbyggast over fleire trinn. Første byggetrinn er allereie fullført og består av 11 ferdigoppførte naust av ulike typar.Det er totalt 23 naust som skal byggjast i Kuarvågen. Det er felles kai i front og mogleg å legge ut flytebryggje med utriggar framføre nausta. Verdt å merke seg - Gode solforhold - Felles parkeringsplass - Køyreveg fram til nausta - Roleg hamn - Felles båtopptrekk Nausta ligg flott til innerst i Kuarvågen, like før Koløyhamn. Det er ei god hamn som ligg skjerma til for vind og vèr.
3881894_1-eurjcb1.jpg

Kuarvågen - naust, Vestland

 • Priser fra og til
  kr 0 - 0

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 0

  Tomteareal
  49m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eigedomane står på tomter av ulik storleik. Storleiken på dei respektive tomtene er følgande: Tomt 7 Gnr. 52 Bnr. 105: ca. 115,2 kvm. Nausttype B, ikkje bygd Pris: 980.000,- + omk Tomt 8 Gnr. 52 Bnr. 106: ca. 64,2 kvm. Nausttype B, ikkje bygd Pris: 980.000,- + omk Tomt 9 Gnr. 52 Bnr. 107: ca. 83,7 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Tomt 10 Gnr. 52 Bnr. 108: ca. 81,9 kvm.' Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Tomt 11 Gnr. 52 Bnr. 109: ca. 61,3 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Tomt 12 Gnr. 52 Bnr. 110: ca. 78,5 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Tomt 14 Gnr. 52 Bnr. 112: ca. 57,3 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Tomt 16 Gnr. 52 Bnr. 114: ca. 71,6 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Ferdigstilt Tomt 17 Gnr. 52 Bnr. 115: ca. 53,6 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Ferdigstilt Tomt 20 Gnr. 52 Bnr. 118: ca. 49,6 kvm. Nausttype B Pris: 980.000,- + omk Ferdigstilt Kvar av tomtene eig ein ideell andel i gnr. 52 bnr. 123 som er fellesområde. Fellestomta er på 3.177,8 m² Det er oppretta realsameige, der kvar nausteigar eiger 1/23 i gnr 52 Bnr 123 (Ideel part i fellesarealet vert tinglyst på nausttomta som dei kjøper). Dei som allereie har kjøpt har oppretta sameige. Tomta er opparbeida i henhold til vedlagte utomhusplan, med dei krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene. Tomta disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

 • Diverse
  Berekningane er utført av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert 38.06.3013. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å sjå som eit omtrentleg areal. Storleiken på dei einskilde rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omslutta vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Bodareal i kjellaren er ikkje medrekna. Arealet som er oppgitt på dei enkelte rom er romma sine netto golvareal. Ein kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få fram bruksarealet. Dei oppgitte areala i marknadsføringa er å betrakte som eit stipulert areal. Partane har ingen krav mot kvarandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn marknadsført areal. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på eiendommen. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for eiendommen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

 • Info om eiendomsskatt
  Det gjøres oppmerksom på at det er innført eigedomsskatt i Fitjar kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4615/52/105: 28.05.2020 - Dokumentnr: 2517671 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Sunnhordland AS
  Org.nr: 919 290 226
  Uteglemt registrert
  Rettet etter tingl. §18
  02.06.2020. Arkivref. 20/28028-1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.07.2015 - Dokumentnr: 666226 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4615 Gnr:52 Bnr:26
  01.01.2020 - Dokumentnr: 543316 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1222 Gnr:52 Bnr:105
  28.05.2020 - Dokumentnr: 2517671 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Aktiv Sunnhordland AS
  Org.nr: 919 290 226
  Uteglemt registrert
  Rettet etter tingl. §18
  02.06.2020. Arkivref. 20/28028-1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  21.07.2015 - Dokumentnr: 666226 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4615 Gnr:52 Bnr:26
  01.01.2020 - Dokumentnr: 543316 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1222 Gnr:52 Bnr:105


  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
  Dei 11 ferdigoppførte nausta har ferdigattest utstedt av Fitjar kommune utstedt 16.10.2015. Ved ferdigstillelse av dei nausta som endo ikkje er oppført, pliktar selgar å framlegga gyldeg ferdigattest før overtaking.

  Vann, vei og avløp
  Eigedomen er ikkje kobla til vatn eller avlaup. Privat grusa veg frå hovudvegen.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Eigedommen ligger i eit område regulert til andre typer bebyggelse og anlegg. Framfor naustene er det regulert til kai og til småbåthavn. Plan-ID Detaljregulering for Kurarvågen, gnr/bnr 52/26, 52/27, 52/90 På fellestomta ligg det også parkeringsplass og båtopptrekk. Utrdag frå reguleringsplanen - Kaien i front av nausta er felles privat, og er felles for alle som eig naust og båtplass innenfor naustområdet. - Det kan ikkje etablerast faste innstallasjoner eller anna som indrar ferdsel på kaiarealet. Arealet kan møblerast til gavn for allmenne interesser - Innenfor området kan det leggjast ut flytebryggjer og/eller utriggarar. Heile reguleringsplanen kan lesast hos meklar

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev