aktiv-eiendomsmegling

OSEN Tomt sagbekkveien

OSDALEN - Hyttetomt i lite hyttefelt nord for Osensjøen.

 • kr 175 000
 • Prisantydningkr 175 000
 • Omkostningerkr 20 512
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 195 512
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 403 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 175 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  4 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 175 000))

  20 512 (Omkostninger totalt)

  195 512 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Tomt sagbekkveien, Innlandet

 • Tomt
  1403m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt for fritidsbebyggelse. Tomten er rammet inn av skog og terreng og består stort sett av naturtomt med lyng, mose og trær. Tomten ligger nesten i hjørnet av veien og har flate partier. I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1409 m² og et oppgitt areal på 1200 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Tomten ligger et lite hytteområde omgitt av skog og utmark noen kilometer nord for Osensjøen. Her kan du bygge hytte i Innlandets naturområder som gir muligheter for deg som er glad i fotturer, ski og jakt. Området er kjent for sitt rikholdige dyreliv, jakt- og fiskemuligheter og elva Nordre Osa ligger like nedenfor tomten. Området har også muligheter for stor- og småviltjakt, samt områder for å plukke både bær og sopp på høsten. Tomten ligger ca. 15 km fra nærbutikk i Osen og til Osensjøen. Osensjøen har badestrender og muligheter for båtliv. Osensjøen kan by på muligheter for deg som liker vannaktiviteter som f.eks. kajakk, kano, vannski, vindsurfing etc. Her er det tillatelse for bruk av motorbåt. På vinterstid er det langrennsmuligheter i området og det er kun en kort kjøretur til Furutangen alpinanlegg som er et populært skiområde for hele familien. I tillegg ligger Trysilfjellet, som er ett av landets største alpinanlegg, ca. 1 times kjøretur unna. Her er det også stor aktivitet på sommerstid med både klatrepark og sykkelområder både i fjellet og populære Gullia.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Bebyggelse
  Spredt bolig-og fritidsboligbebyggelse og gårdsbruk.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  175 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  4 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 175 000))

  20 512 (Omkostninger totalt)

  195 512 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter vil bestå av eiendomsskatt. Beløpets størrelse fås ved henvendelse til megler Når hytta er ferdigbygd vil det påløpe høyre eiendomsskatt.

  Info om eiendomsskatt
  Se punkt kommunale avgifter.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er kr 4.174,- pr 2019. Formuesverdien vil øke ved bebyggelse. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3422/35/167: 31.08.1971 - Dokumentnr: 4031 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3422 Gnr:35 Bnr:65
  01.01.2020 - Dokumentnr: 539464 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0429 Gnr:35 Bnr:167


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via privat stikkvei/skogsbilvei. Det må påregnes utgifter til felles vedlikehold/ drift av denne. Eventuell adkomstveg fram til hver hytte må vurderes i egen sak. Egen vannpost for hytteområde. Det er ikke utslippstillatelse på gråvann til grunn hos kommunen. Det tillates etablert synkekum (steinkiste) på tomta for gråvann fra vask (kjøkken/bad) samt enkel hyttedusj (ikke innlagt vann). Det tillates biologisk toalett. For høyere standard skal det utarbeides eg egen vann- og avløpsplan for hele hyttefeltet som skal godkjennes av kommunen, jf. reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten omfattes av reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt fra 2011. Reguleringsformål for tomten er fritidsbebyggelse. Omkringliggende områder er regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Tomten omfattes også av kommuneplanens arealdel 2016-2030 hvor tomten er avsatt/utnyttet til detaljeringssone (reguleringsplan skal fortsatt gjelde). Det gjøres oppmerksom på at tomten ligger i et område under faresone for flom. Tomten omfattes videre av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Utdrag fra reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt: - Maksimalt tillatt bruksareal BRA = 100 kvm, og grad av utnytting skal ikke overstige 10% BYA. Det kan godkjennes inntil 3 bygninger pr tomt. Frittliggende sidebygning skal i tilfelle ikke være større enn 20 kvm BRA og plasseres med tunvirkning.Terrasser kan tillates innenfor en maks. størrelse på 30 kvm, der inntil 20 kvm kan være overbygd. - Tillatt maksimal mønehøyde: - hovedbygning 4,6 m - sidebygning 4,0 m. Tillatt maksimal gesimshøyde: hovedbygning 3,1 m - sidebygning 2,7 m. Gesims- og mønehøyder måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf TEK § 4-2. Gulv i 1. etasje skal være maks 0,7 m over gjennomsnitlig planert terreng. Eventuelt overbygget terrasse skal ikke være mer enn 0,6 m over terreng. - Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser som kan vinterbrøytes for hver tomt. Eventuell adkomstveg fram til hver hytte må vurderes i egen sak. Parkering skal som hovedregel skje på felles parkeringsplass eller mindre parkeringslommer ved samlevegg. Reguleringsplanen følger vedlagt.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  175 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  4 370 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 175 000))

  20 512 (Omkostninger totalt)

  195 512 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  20512

  Betalingsbetingelser
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på kr 25.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev