aktiv-eiendomsmegling
DJI_0198

#OSDALEN - Hyttetomt i lite hyttefelt nord for Osensjøen.

 • 175 000
 • PRISANTYDNING175 000
 • OMKOSTNINGER20 512
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER195 512
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 403 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 175 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  4 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 175 000,-))
  --------------------------------------------------------
  20 512,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  195 512,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
DJI_0213

Tomt Sagbekkveien, Innlandet

 • Tomten ligger et lite hytteområde omgitt av skog og utmark noen kilometer nord for Osensjøen. Her kan du bygge hytte i Innlandets naturområder som gir muligheter for deg som er glad i fotturer, ski og jakt. Området er kjent for sitt rikholdige dyreliv, jakt- og fiskemuligheter og elva Nordre Osa ligger like nedenfor tomten. Området har også muligheter for stor- og småviltjakt, samt områder for å plukke både bær og sopp på høsten.

  Tomten ligger ca. 15 km fra nærbutikk i Osen og til Osensjøen. Osensjøen har badestrender og muligheter for båtliv. Osensjøen kan by på muligheter for deg som liker vannaktiviteter som f.eks. kajakk, kano, vannski, vindsurfing etc. Her er det tillatelse for bruk av motorbåt. På vinterstid er det langrennsmuligheter i området og det er kun en kort kjøretur til Furutangen alpinanlegg som er et populært skiområde for hele familien. I tillegg ligger Trysilfjellet, som er ett av landets største alpinanlegg, ca. 1 times kjøretur unna. Her er det også stor aktivitet på sommerstid med både klatrepark og sykkelområder både i fjellet og populære Gullia.
 • Eiet tomt for fritidsbebyggelse. Tomten er rammet inn av skog og terreng og består stort sett av naturtomt med lyng, mose og trær. Tomten ligger nesten i hjørnet av veien og har flate partier.
 • Eiertomt på ca. 1 403 m².

  I følge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 1409 m² og et oppgitt areal på 1200 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei, via privat stikkvei/skogsbilvei. Det må påregnes utgifter til felles vedlikehold/ drift av denne. Eventuell adkomstveg fram til hver hytte må vurderes i egen sak.
  Egen vannpost for hytteområde. Det er ikke utslippstillatelse på gråvann til grunn hos kommunen. Det tillates etablert synkekum (steinkiste) på tomta for gråvann fra vask (kjøkken/bad) samt enkel hyttedusj (ikke innlagt vann).
  Det tillates biologisk toalett.

  For høyere standard skal det utarbeides eg egen vann- og avløpsplan for hele hyttefeltet som skal godkjennes av kommunen, jf. reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt.

  Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg utilfredsstillende og grunnvannstand og øvrige forhold medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke kjent med at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommunene driver fortløpende kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære framtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg.
 • Formuesverdi for tomten er kr 4.174,- pr 2019. Formuesverdien vil øke ved bebyggelse.

  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Kommunale avgifter vil bestå av eiendomsskatt. Beløpets størrelse fås ved henvendelse til megler Når hytta er ferdigbygd vil det påløpe høyre eiendomsskatt.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring og abonnement til tv og internett.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.
  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.
 • Tomten omfattes av reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt fra 2011. Reguleringsformål for tomten er fritidsbebyggelse. Omkringliggende områder er regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Tomten omfattes også av kommuneplanens arealdel 2016-2030 hvor tomten er avsatt/utnyttet til detaljeringssone (reguleringsplan skal fortsatt gjelde). Det gjøres oppmerksom på at tomten ligger i et område under faresone for flom.
  Tomten omfattes videre av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.

  Utdrag fra reguleringsplan for Løsset-Osdalen hyttefelt:
  - Maksimalt tillatt bruksareal BRA = 100 kvm, og grad av utnytting skal ikke overstige 10% BYA. Det kan godkjennes inntil 3 bygninger pr tomt. Frittliggende sidebygning skal i tilfelle ikke være større enn 20 kvm BRA og plasseres med tunvirkning.Terrasser kan tillates innenfor en maks. størrelse på 30 kvm, der inntil 20 kvm kan være overbygd.

  - Tillatt maksimal mønehøyde: - hovedbygning 4,6 m - sidebygning 4,0 m. Tillatt maksimal gesimshøyde: hovedbygning 3,1 m - sidebygning 2,7 m. Gesims- og mønehøyder måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, jf TEK § 4-2. Gulv i 1. etasje skal være maks 0,7 m over gjennomsnitlig planert terreng. Eventuelt overbygget terrasse skal ikke være mer enn 0,6 m over terreng.

  - Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser som kan vinterbrøytes for hver tomt. Eventuell adkomstveg fram til hver hytte må vurderes i egen sak. Parkering skal som hovedregel skje på felles parkeringsplass eller mindre parkeringslommer ved samlevegg.

  Reguleringsplanen følger vedlagt.
 • Gnr. 35 Bnr. 167 i Åmot kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring ihht. vilkår.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på kr 25.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), markedspakke (kr 10.000,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 7.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Jon S. Sønderby Arnesen
  Ove Henrik Sønderby Arnesen
Viktor Nybråten

Megler

Viktor Nybråten

90 21 80 66

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev